Integritetspolicy

Intergretitetspolicy för användning av Stockselius Praktiks tjänster.
 
Den här policyn förklarar hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av Stockselius Praktik. Policyn gäller för all användning på www.stockseliuspraktik.se Vid tillämpningen av denna policy avses med ”Stockselius Praktik”, ”vi” eller ”vår”. Stockselius Praktik är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder Stockselius Praktiks tjänster. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende på person- uppgiftsbehandling (”GDPR”) samt även i enlighet med annan nationellt gällande lagstiftning, för- ordning etc. som är tillämplig på personuppgiftsbehandling. 
Din rätt till sekretess och integritet är viktig för oss. Vi försöker därför alltid så långt som möjligt minimera vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen omfattar endast sådana personupp- gifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig. 

Personuppgifter 
Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person. 
Vilka personuppgifter behandlar Stockselius Praktik? 
Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer Stockselius Praktik att behandla ditt namn och kontaktuppgifter (inbegripet telefonnummer, epost-adress och i vissa fall postadress. Även anteckningar från behandlingsformen Konsultation/Muskelterapi). I fall av anställning, praktikplats eller joint venture kan även personnummer, som tex för enskild firma behövas.
Dessa personuppgifter benämns följande i denna policy ”Personuppgifter”. 

Barns personuppgifter 
Vår behandling syftar till att hjälpa privatpersoner samt företagskunder. Om barn behöver hjälp, under 13år, får den ansvariga vuxna boka med sina egna uppgifter och skriva en kommentar om att ett barn kommer. Den vuxna ska alltid vara med under behandlingen.

Cookies 
En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hård- disk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra bokningar så effektivt som möjligt. 
Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder Stockselius Praktik kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av Stockselius Praktik. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se). 
Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av Stockselius Praktik kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt. 

Ändamålet med och grunden för behandlingen av dina Personuppgifter 
Vi behandlar dina Personuppgifter för att hantera förfrågningar om att utföra uppdrag åt kund. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan. Vi behandlar därmed dina Personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. 
Vi behandlar även dina Personuppgifter i marknadsföringsyfte för att via mailutskick informera dig om nya funktioner eller annat som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från den här typen av utskick. För denna behandling säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse, vilket innebär att vi har gjort en utvärdering utav våra intressen av att bibehålla och förbättra vår kundrelation, mot din rätt till skydd för integritet och sekretess. Vi behandlar endast en begränsad mängd uppgifter, för ett begränsat ändamål, och du kan när som helst välja att avregistera dig från den här behandlingen. Du kan avregistrera dig genom att mejla till nicklas@stockseliuspraktik.se

Skydd och lagring av dina Personuppgifter 
All information som du lämnar på Stockselius Praktik skyddas av Stockselius Praktik

Mottagare av dina Personuppgifter 
Vi kommer aldrig att överföra dina Personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy. 
För att kunna administrera Stockselius Praktik kommer vår partners Bokadirekt, Izettle, Actiway, Wellnet, ePassi behöva använda dina uppgifter. Vänligen läs deras privacy policy för en mer detaljer kring deras behandling av personuppgifter. För oss är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats.

Tid för behandlingen 
Stockselius Praktik kommer endast att behandla dina Personuppgifter under den tid som du kräver i enlighet med ovan nämnda ändamål för behandlingen.
Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc. 
Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de Personuppgifter som Stockselius Praktik behandlar för dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på nicklas@stockseliuspraktik.se. Genom att kontakta nämnda epost-adress kan Stockselius Praktik även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgifts- ansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av Stockselius Praktik.
Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter. 

Uppdateringar 
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.

Kontaktinformation 
Stockselius Praktik, Sotmyra 9, 743 71, Björklinge
nicklas@stockseliuspraktik.se
Denna policy blev senast uppdaterad den 5 maj 2019 

Login